Vrijthof 10 live op 9 juli

Donderdag 9 juli hoor je vanaf 19:00 uur de raadsvergadering van de Gemeente Hilvarenbeek in Vrijthof 10. Deze keer staan er 4 bespreekpunten op de agenda waaronder de begroting 2021 en de jaarstukken 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart van Brabant, ontwerpen voor een zonnepark aan de Ansbaldweg en de Oirschotsedijk & daarnaast wordt de vaststelling van de voorjaarsnota besproken.

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart van Brabant – Begroting 2021 & Jaarstukken 2019

In de kadernota 2021 was een prognose opgenomen voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner. De raad heeft op 5 maart 2020 besloten geen zienswijze in te dienen op de kadernota. Wel is in het raadsvoorstel de kanttekening opgenomen dat de financiën bij de gemeente onder druk staan en dat zij ook bij andere maatschappelijke partners niet altijd de volledige indexering hebben doorberekend. Dit is ook aan de GGD medegedeeld.

Het college besluit dit jaar geen ruimte te bieden voor indexeringen en loon- en prijscompensatie. En vraagt partners en gemeenschappelijke regelingen hiervan bij gelegenheid dan wel de beoordeling van begrotingen op de hoogte te brengen. Gelijktijdig dient te worden aangegeven dat het recht wordt voorbehouden vanaf het jaar 2021 ook bezuinigingsvoorstellen te doen wanneer de lokale financiële situatie daartoe aanleiding biedt.

Zonnepark ontwerpen

Er is zowel een ontwerp voor een zonnepark aan de Ansbaldweg als een ontwerp voor aan de Oirschotsedijk. Over beiden wordt de raad gevraagd eerst een uitspraak te doen en of zij bereid zijn geen bezwaar af te geven voor de ontwikkeling hiervan.

Ansbaldweg
Een groep agrariërs heeft laten weten dat zij tegen het gebruik van agrarische grond voor zonne-energie is. Daarbij stelde zij voor om eerst de daken vol te leggen, voordat agrarische grond hiervoor wordt gebruikt. Deze moet gereserveerd worden voor voedselproductie. Ook vreesde een agrariër voor een grondprijs-opdrijvend effect.

Oirschotsedijk
Direct aanwonenden van de geplande locatie aan de Zandstraat hebben een aantal bezwaren naar voren gebracht:

  • Voor wat betreft de barrière die het zonnepark nu opwerpt tussen bosgebied het Stuk en landgoed de Baest voor wilduitwisseling: hiertoe is nu een reeën-corridor ingetekend. Deze is zo smal, dat als het wild het al kan vinden, er beter verkeerslichten geplaatst kunnen worden. Verkleining van het park zal meer opleveren.
  • Het wijzigen van het tracé van de Zandstraat levert naar verwachting extra problemen op. Zoals bekend wordt bosgebied het Stuk sinds jaar en dag geteisterd door motorcrossers, die dwars door het bos rijden en op bestaande wegen nog eens flink snelheid maken. Dit geeft forse overlast voor mens en dier in de vorm van lawaai en, vooral zomers, veel fijnstof. Wanneer nu de bocht in de Zandstraat naar het noorden verplaatst wordt, vreest men voor nog hogere snelheden van passerende motorcrossers en quads. Onwenselijk, onveilig, slecht voor dier en milieu in het bos.

Vaststelling van de voorjaarsnota

Het voorstel van Burgemeester en wethouders is om de voorjaarsnota 2020 als volgt vast te stellen:

  • De autonome ontwikkelingen structureel te vertalen in de begroting van 2020 en meerjarenbegroting 2021 – 2024.
  • De nieuwe ontwikkelingen voorlopig niet vast te stellen, tenzij het gaat om een ontwikkeling met een incidenteel financieel effect vanaf 2020.
  • De dekkingsmaatregelen voorlopig niet vast te stellen, tenzij het gaat om een ontwikkeling met een incidenteel financieel effect vanaf 2020.
  • Het herijken van de Toekomstvisie voorlopig uit te stellen.

Terugluisteren?

Lukt het je niet om naar Vrijthof 10 te luisteren of wil je bovenstaande punten op een later moment nog eens terugluisteren? Ga dan naar Uitzending Gemist.

Tijdens de uitzending worden de stiltes en eventuele schorsingen opgevuld met zomerse muziek. Het einde van de uitzending is afhankelijk van de duur van de raadsvergadering.