Vrijthof 10 live op 25 maart

Donderdag 25 maart hoor je vanaf 19:00 uur de raadsvergadering van de Gemeente Hilvarenbeek in Vrijthof 10. Deze keer staan er, naast een tweetal hamerstukken, 4 te bespreken zaken op de agenda, namelijk: het vaststellen van de kaders voor de uitwerking landbouwverkeer, een ontwerpvoorstel van geen bezwaar zonnepark Ambrosiusweg, een voorstel Participatie en Omgevingsplan en een voorstel aanvullende kredietverstrekking herontwikkeling Hispohalterrein.

Vaststellen van de kaders t.b.v.de uitwerking landbouwverkeer

In oktober 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het maatregelenpakket vanuit de Stuurgroep Landbouwverkeer om te komen tot een integrale oplossing voor het landbouwverkeer. Diverse paden zijn op dit moment niet verhard en daarom niet altijd geschikt voor alle soorten landbouwverkeer. Door de paden te verharden met asfalt, kan landbouwverkeer en het toeleverend zwaar (agrarisch) verkeer gebruik maken van deze route. De niet meer in gebruik zijnde betonbaan ,parallel aan de N269, is een belangrijke schakel in het proces om landbouwverkeer uit de kern te halen. Het project zal in 4 fases worden uitgevoerd en dient voor 2025 volledig gerealiseerd te zijn.

Ontwerpvoorstel van geen bezwaar zonnepark Ambrosiusweg

Op 7 februari 2019 heeft de raad de Visie Grootschalige Opwek (VGO) en de bijbehorende Kadernota vastgesteld. Op basis van deze Visie is een verzoek om omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een zonnepark ter grootte van 5,3 hectare te Hilvarenbeek. De in het participatieplan beschreven omgevingsdialoog is nog in onvoldoende mate vorm gegeven, Hieraan moet initiatiefnemer in de komende periode nog meer aandacht geven.. De exacte wijze van participatie dient nog nader te worden uitgewerkt.

Voorstel Participatie en Omgevingsplan

Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Ter voorbereiding hierop is het nodig om als raad een aantal besluiten te nemen Vandaag is het eerste voorstel in de reeks en gaat over participatie en over het omgevingsplan.

Voorstel aanvullende kredietverstrekking herontwikkeling Hispohalterrein

Sinds 2019 wordt gewerkt aan herontwikkeling van het Hispohalterrein. Nadat de raad in 2020 kader stellende uitspraken heeft gedaan enĀ  de ontwikkelingsstrategie heeft vastgesteld, wordt momenteel gewerkt aan voorbereiding aanbesteding en bestemmingsplan. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken is aanvullend krediet van 100.00 euro nodig.

Gemist?

Lukt het je niet om naar Vrijthof 10 te luisteren of wil je bovenstaande punten op een later moment nog eens terugluisteren? Ga dan naar Uitzending Gemist.

Tijdens de uitzending worden de stiltes en eventuele schorsingen opgevuld met muziek. Het einde van de uitzending is afhankelijk van de duur van de raadsvergadering.