Vrijthof 10 live op 15 oktober

Donderdag 15 oktober hoor je vanaf 19:00 uur de raadsvergadering van de Gemeente Hilvarenbeek in Vrijthof 10. Deze keer staan er, naast een viertal hamerstukken, 5 belangrijke zaken op de agenda waaronder de herontwikkeling van de locatie Hispohal, de aanleg van zonnepark Haghorst, reparatieplan bestemmingplan Buitengebied, de uitwerking van het landbouwverkeer en het gewijzigde bestemmingsplan Hilvarenbeek/Diessen/Biest-Houtakker.

Herontwikkeling locatie Hispohal

De ontwikkeling van de locatie Hispohal is het eerste project waarin volgens het nieuwe vergadermodel wordt gewerkt. De gemeenteraad komt daarbij tot de kaderstelling waarbinnen de locatie Hispohal wordt herontwikkeld. Het resultaat van de aanpak moet leiden tot een locatie
voor de inwoners van Hilvarenbeek waar maximaal maatschappelijke waarde is gecreëerd.

Aanleg zonnepark Haghorst

Op 5 maart 2020 heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven ten gunste van een ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van een zonnepark
aan Driehuizerweg in Haghorst.

Dit vvgb ontwerp heeft samen met het ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegen. De aanvraag om omgevingsvergunning is getoetst aan alle relevante ruimtelijke aspecten en aan de beleidsuitgangspunten van de VGO. Voordat het college een tijdelijke omgevingsvergunning kan afgeven ten behoeve van het betreffende zonnepark dient uw raad eerst een afweging te maken over de ingediende zienswijzen en een besluit te nemen over de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen.

Bestemmingsplan “Reparatieplan Buitengebied”

Op 23 april 2019 is de raad via een Raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld over de opstart van de procedure voor wat betreft het bestemmingsplan ‘Reparatieplan Buitengebied Hilvarenbeek 2019’.

Het betreffende bestemmingsplan voorziet in het herstellen van fouten die
nog in zowel het bestemmingsplan van 2014 als in het reparatieplan van 2017 zitten. Verder zijn de ontwikkelingen zoals die hebben plaatsgevonden na het laatste reparatieplan in dit reparatieplan opgenomen.

Het voorontwerp en het ontwerp van het bestemmingsplan hebben inmiddels ter inzage gelegen. Over het ontwerp van het bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. De raad dient ten aanzien van de ingediende zienswijzen een standpunt in te nemen en het plan al dan niet gewijzigd vast te stellen.

Uitwerking landbouwverkeer

Eind januari 2019 presenteerde de werkgroep landbouwverkeer haar eindrapport met een voorstel voor een pakket aan maatregelen. Het college heeft op 5 februari 2019 ingestemd om met dit maatregelenpakket aan de slag te gaan.

Daarvoor is er een stuurgroep en een projectteam samengesteld. De verschillende betrokken belangen zijn hierin vertegenwoordigd. De stuurgroep en de projectgroep zijn voortvarend aan de slag gegaan met de maatregelen voor de korte termijn. Hierop zijn de reacties positief. Nu is men zover dat de oplossingen voor de middellange- en lange termijn verder worden uitgewerkt.

Bestemmingsplan Hilvarenbeek/Diessen/Biest-Houtakker

Tijdens het debat op 24 januari 2019 heeft de raad van de inwoners de opdracht gekregen om voor de locatie Akkerstraat ongenummerd te zoeken naar een oplossing waardoor het plan voor alle betrokken partijen acceptabeler wordt.

Dat heeft geleid tot een positieve grondhouding ten aanzien van de volgende ontwikkelingen:

  • Hakvoortseweg 34 – Saneren agrarisch bouwblok, omzetten bedrijfswoning in een burgerwoning en ter plaatse realiseren van 2 woningen op basis van de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte.
  • Molenstraat 45 – Saneren agrarisch bouwblok en omzetten bedrijfswoning in een burgerwoning.
  • Tongerloseweg 2 – Saneren agrarisch bouwblok, omzetten bedrijfswoning in een burgerwoning en ter plaatse realiseren van 2 woningen op basis van de provinciale regeling Ruimte voor Ruimte.
  • Bosscheweg 3 – Vergroten agrarisch bouwvlak vergroten voor het realiseren van een bedrijfsgebouw.
  • Akkerstraat ongenummerd – Realiseren 2 Ruimte voor Ruimte woningen en 1 reguliere woning.
  • Leisenweg ongenummerd – Saneren agrarisch bouwvlak.

Daarna zijn de plannen door de initiatiefnemers uitgewerkt, zijn voor alle locaties de benodigde (omgevings-)onderzoeken uitgevoerd en is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Omdat de ontwikkelingen op deze zes (deel)locaties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, is hiervoor één bestemmingsplan opgesteld.

Terugluisteren?

Lukt het je niet om naar Vrijthof 10 te luisteren of wil je bovenstaande punten op een later moment nog eens terugluisteren? Ga dan naar Uitzending Gemist.

Tijdens de uitzending worden de stiltes en eventuele schorsingen opgevuld met muziek. Het einde van de uitzending is afhankelijk van de duur van de raadsvergadering