Vrijthof 10 live op 10 december

Donderdag 10 december hoor je vanaf 19:00 uur de raadsvergadering van de Gemeente Hilvarenbeek in Vrijthof 10. Deze keer staan er, naast een viertal hamerstukken, 3 te bespreken zaken aan de orde, namelijk: de kaderstelling voor op te stellen beleid “Arbeidsmigratie”, het vaststellen van de belastingverordening 2021 en de najaarsnota 2020.

Kaderstelling Beleid Arbeidsmigratie

Rond het onderwerp Arbeidsmigratie komen veel gemeentelijke disciplines rond een drietal thema’s samen. Door aan te sluiten bij het provinciale kader met de clustering rond de thema’s: Economie en arbeidsmarkt, Samenleving en sociaal domein, Wonen en leefomgeving, heeft de raad hierin structuur aangebracht.

Het doel is om de kaders waarbinnen Beleid Arbeidsmigratie mag worden opgesteld, vast te stellen. Het belang van het opstellen van kaders voor beleid over arbeidsmigratie is het geven van sturing voor (huisvesting van) arbeidsmigranten. Het blijkt dat zonder beleid het lastig is om initiatieven te beoordelen.

Op 27 augustus heeft een eerste en oriënterende bijeenkomst plaatsgevonden in een gecombineerde commissie Ruimte-Samenleving. Daarna zijn de fracties in de gelegenheid gesteld hun boodschap mee te geven voor de kaderstelling.

Belastingverordening 2021

Op 12 november heeft de raad de begroting 2021 vastgesteld. Hierin is opgenomen op welke wijze de kosten door eigen inkomsten – zoals onze belastingen – worden afgedekt.

In de paragraaf lokale heffingen van de begroting 2021 is er per belasting aangegeven welke inkomsten men wil behalen en wat het belastingtarief is. Deze tarieven moeten jaarlijks formeel door de raad worden vastgesteld in afzonderlijke belastingverordeningen.

Dit voorstel ziet daarop en is een uitwerking van eerdere besluitvorming en de beleidsvoornemens zoals geformuleerd in de begroting 2021.

Najaarsnota 2020

Wat bijzonder is aan deze najaarsnota ten opzichte van de najaarsnota van vorig jaar is dat we te maken hebben met de impact van de coronacrisis. Dit is in een apart hoofdstuk inzichtelijk gemaakt. Hiermee wordt ook duidelijk inzichtelijk gemaakt wat nou precies de financiële effecten van corona zijn.

Daarnaast zie je in deze nota niet alleen de afwijkingen ten opzichte van de jaarbegroting. Soms zijn er bijvoorbeeld kosten gemaakt of zijn er meevallers geweest die binnen de huidige begroting passen. Het verwachte resultaat over boekjaar 2020 is negatief. Gezien het feit dat de financiële positie van de Gemeente Hilvarenbeek onder druk staat verzoekt de Gemeenschap lijst hen, onder andere,  nader te informeren of de infrastructuur m.b.t. het ophalen van het oud papier gehandhaafd blijft?

LEF vraagt zich af of de portefeuillehouders Financiën en Samenleving wel voldoende “scherp aan de wind zeilen” daar het tekort in juli al bekend was en het college de raad pas in oktober informeerde.

Gemist?

Lukt het je niet om naar Vrijthof 10 te luisteren of wil je bovenstaande punten op een later moment nog eens terugluisteren? Ga dan naar Uitzending Gemist.

Tijdens de uitzending worden de stiltes en eventuele schorsingen opgevuld met muziek. Het einde van de uitzending is afhankelijk van de duur van de raadsvergadering.