Gemeenteraad 2018-2022

Donderdag vanaf 19:00 uur zijn we weer bij je met een nieuwe uitzending van Vrijthof 10. De eerste politieke uitzending nadat de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 ons zijn gepasseerd. Hoog op de agenda staat dus de raadsbrede werkwijze, maar ook zeker de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie De Roodloop.

Hierin onder andere een initiatiefvoorstel om te komen tot een raadsbrede werkwijze voor de periode 2018 – 2022. Onlangs heeft de nieuwe raad de intentie uitgesproken om de komende 4 jaar te gaan werken met een raadsbreed gedragen programma-akkoord. Daarbij is bewust een akkoord op hoofdlijnen opgesteld. Bij aanvaarding van dit akkoord krijgt het college de opdracht dit akkoord nader uit te werken in een collegeprogramma. Tevens zal een financiële doorrekening moeten worden opgesteld, welke kan worden meegenomen in de begroting 2019.

Wie worden de nieuwe wethouders?

Eveneens  moet er een initiatiefvoorstel selectieprocedure wethouders worden vastgesteld, waarbij een opgesteld competentie- en functieprofiel en planningsschema leidend zal zijn. De voorgedragen commissie bestaat uit 2 leden van de fractie HOI Werkt, en elk 1 lid van CDA, Gemeenschapslijst en VVD. De nieuwe beweging ‘Bloemsma’ is hierin niet vertegenwoordigd. Bij deze open sollicitatieprocedure is niet de partijkleur maar wel de competenties, ervaring en kennis leidend bij de benoeming van de 3 nieuwe wethouders.

De Roodloop

Een ander  bespreekstuk heeft betrekking op de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie. Er dient een keuze gemaakt te worden uit de variant ‘Maatschappelijke onderneming’ (zelfbeheer) of de variant ‘Markt 1 op 1 gunning’ (commercieel). De start van de exploitatie zal medio augustus aanvangen.

De leemtes tijdens schorsingen van de vergadering worden opgevuld met muziek. Het einde van de uitzending is afhankelijk van de duur van de raadsvergadering.