Dubbel zoveel Vrijthof 10

Zowel woensdag 11 november als donderdag 12 november hoor je vanaf 19:00 uur de raadsvergadering van de Gemeente Hilvarenbeek in Vrijthof 10. Door een overvolle gemeenteraad agenda met 5 bespreekstukken én de vaststelling van de begroting van 2021, is ervoor gekozen om de raadsvergadering over 2 avonden te houden.

Zonnepark Ansbaldweg & Oirschotsedijk

Op 9 juli 2020 heeft de raad een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgegeven ten gunste van ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark aan de Ansbaldweg en aan de Oirschotsedijk in Diessen. Deze ontwerp vvgb heeft samen met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegen.

De aanvraag om omgevingsvergunning is getoetst aan alle relevante ruimtelijke aspecten en aan de beleidsuitgangspunten van de VGO. Voordat het college een tijdelijke omgevingsvergunning kan afgeven voor de betreffende zonneparken, dient de raad eerst een afweging te maken over de ingediende zienswijzen en een besluit te nemen over de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen.

Bestemmingsplan Hakvoortseweg 24, Biest-Houtakker

Op 21 juli 2020 heeft de raad besloten om mee te werken aan een bestemmingsplanprocedure voor het bouwen van een woonhuis met een inhoud van 977m3 en een plat dak. De bestaande woning wordt gesloopt. Ook zal de bestemming van het perceel gelegen aan de noordzijde van het perceel Hakvoortseweg 24 gewijzigd worden van ‘agrarisch’ in ‘natuur’.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode is door het waterschap De Dommel een zienswijze ingediend.

Grondnota 2020

Daarnaast wordt er gevraagd om in te stemmen met de in de Grondnota 2020 opgenomen uitgangspunten en voorstellen van de exploitatieopzetten van Gelderakkers 1 & 2, Vroonacker 3, De Welder, Leeuwerik 3, Loosche Akkers, Bedrijventerrein De Mierbeek en Hof Zuiderbeek.

In het voorstel van de Grondnota 2020 zijn o.a. ook de grondprijzen per 1 januari 2021 opgenomen.

Positief Jeugdbeleid

Het laatste bespreekstuk van 11 november is het Positief Jeugdbeleid. Dit beleid richt zich op de versterking van het gewone, dagelijkse leven van de jeugd. Men wil dat alle kinderen en jongeren de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen tot volwassenen. En dat ze opgroeien in een kansrijke, gezonde en veilige omgeving.

Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er vooral gericht op jeugdhulp en het voorkomen en verminderen van risicofactoren in de ontwikkeling van de jeugd. Hierbij is er eerst gefocust op het goed organiseren van de basis- en specialistische zorg. Maar met alleen het bieden van goede zorg aan onze kinderen en jongeren kom je er niet.

Een stimulerende leefomgeving met een sterke basis voor opgroeien en ontwikkelen is zeker zo belangrijk. Met het Positief Jeugdbeleid wordt een stimulerende, informele leeromgeving in onze gemeente gecreëerd, waarbij de talentontwikkeling van de jeugd centraal staat.

Hierbij worden alle bestaande voorzieningen, faciliteiten en activiteiten in zorg, onderwijs en vrije tijd betrokken. Want alleen als er samen de verantwoordelijkheid wordt gepakt, kan de focus op jeugdzorg stap voor stap omgebogen worden naar een focus op de positieve ontwikkeling van de jeugd.

Begroting 2021

Op 12 november kan je de tweede Vrijthof 10 van deze week vanaf 19:00 uur beluisteren. Tijdens deze gemeenteraad zal de begroting 2021 van onze gemeente vastgesteld gaan worden.

Gemist?

Lukt het je niet om naar Vrijthof 10 te luisteren of wil je bovenstaande punten op een later moment nog eens terugluisteren? Ga dan naar Uitzending Gemist.

Tijdens de uitzending worden de stiltes en eventuele schorsingen opgevuld met muziek. Het einde van de uitzending is afhankelijk van de duur van de raadsvergadering