Algemene Ledenvergadering Uitnodiging (21-3-2017)

Afgelopen maand zijn de uitnodigingen van onze ALV verzonden. Deze vindt morgen, 21 maart 2017, om 20:00 uur plaats in Cultureel Centrum Elckerlyc. Via dit bericht nodigen wij al onze leden nogmaals van harte uit om bij deze ALV aanwezig te zijn. Nog géén lid? Meld je dan nu aan!

Uitnodiging

Geachte leden van Vereniging Lokale Omroep Hilvarenbeek (VLOHradio),

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Deze vergadering wordt gehouden op dinsdagavond 21 maart 2017 in Cultureel Centrum Elckerlyc, Achter het Raadhuis 2 te Hilvarenbeek. De vergadering begint om 20:00 uur.

Agenda

De punten die worden besproken tijdens deze ALV zijn:

 1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken.
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 april 2016.
 3. Stand van zaken organisatie (jaaroverzicht)
  1. Commissie Werving;
  2. Commissie Samenwerking;
  3. Commissie Kwaliteitsbewaking;
  4. Commissie Communicatie & PR.
 4. Financieel jaarverslag.
 5. Verslag van de kascontrolecommissie.
 6. Verkiezing van een nieuwe kascontrolecommissie.
 7. Bestuursverkiezing (als – penningmeester – wordt voorgedragen dhr. P. de Jong, als – bestuurslid – wordt voorgedragen dhr. M. in ‘t Groen, aftredend en herkiesbaar is – bestuurslid – mevr. M. Dusee. Aftredend en niet herkiesbaar zijn – secretaris – dhr. B. van Hoof en – bestuurslid – dhr. K. Michels).

  Er zijn vacatures voor een secretaris en een bestuurslid. Indien u hierin geïnteresseerd bent, kunt u dat per mail laten weten via secretaris@vlohradio.nl.

 8. Toekomst VLOHradio – Informatie vanuit de Stuurgroep ‘Oplaadbare Batterij’.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Toelichting op de agenda

Ad.2. Het verslag van de ALV d.d. 12-4-2016 ligt vanaf 19:30 uur ter inzage.
Ad.4. Het financieel verslag 2016 en de begroting 2017 liggen vanaf 19:30 uur ter inzage.

Wij hopen u 21 maart te mogen begroeten. Wanneer u niet in de gelegenheid bent, kunt u dat per mail kenbaar maken via secretaris@vlohradio.nl.