Algemene Ledenvergadering 2018

Via dit artikel nodigen wij onze leden van harte uit om dinsdagavond 13 maart 2018 om 20:00 uur bij onze Algemene Ledenvergadering 2018 aanwezig te zijn, welke zal plaatsvinden in de Gouden Carolus te Hilvarenbeek.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn, ontvangen wij graag een mail naar secretaris@vlohradio.nl.

Algemene Ledenvergadering 2018 Agenda

 1. Opening, Mededelingen & Ingekomen Stukken.
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2017.
 3. Stand van zaken organisatie: Toekomst, Samenwerking en Programma’s.
 4. Financieel Jaarverslag.
 5. Verslag van de Kascontrolecommissie.
 6. Verkiezing van een nieuwe Kascontrolecommissie.
 7. Bestuursverkiezing
  1. Als secretaris wordt voorgedragen Mevr. I. Hurckx;
  2. Aftredend en herkiesbaar is voorzitter Dhr. H. Van Der Wiel;
  3. Aftredend penningmeester Dhr. P. De Jong.
 8. Rondvraag.
 9. Afsluiting.

Toelichting

Ad. 2. Het verslag van de ALV 2017 (d.d. 21 maart 2017) ligt vanaf 19:30 uur ter inzage.
Ad. 4. Het financieel verslag 2017 en de begroting 2018 liggen vanaf 19:30 uur ter inzage.

Locatiegegevens & Datum

Gouden Carolus
Gelderstraat 20
5081 AC Hilvarenbeek

Dinsdagavond 13 maart 2018
Vanaf 19:30 uur welkom, start om 20:00 uur.